I ALGEMEEN
Al onze cursussen worden beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.
Iedere cursusdeelnemer(ster) en/of degene die de betalingsverplichting neemt, wordt geacht van de inhoud van deze voorwaarden op de hoogte te zijn en zich hiermede akkoord te hebben verklaard op het moment van inschrijving.
Cursussen vinden slechts doorgang bij voldoende deelname. Bij onvoldoende deelname - uitsluitend te onzer beoordeling - kunnen wij bepalen dat de cursus geen doorgang vindt. In dat geval ontvangt de cursusdeelnemer(ster) uiterlijk één week voor aanvang van de cursus bericht en zal het reeds betaalde cursusgeld binnen 2 weken worden gerestitueerd.
Bij overtekening van een cursus zullen wij de ontvangstdatum van het inschrijfformulier als selectiecriterium hanteren en de niet-toegelaten cursusdeelnemer(ster) hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
Inschrijving voor een gedeelte van de cursus is niet mogelijk tenzij expliciet vermeld, uitgezonderd zijn examen- en onderwijsregels.
Tenzij anders wordt aangegeven zijn de cursustijden van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.30 uur.
Voor een middag/avondcursus van 13.30 tot 18.00 uur en van 19.00 uur tot 21.30 uur.
Onder "cursusdeelnemer(ster)" wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere natuurlijke persoon, die aan één of meer van onze cursussen wenst deel te nemen (kenbaar gemaakt door een ingestuurd inschrijfformulier), dan wel door ons zodanig als deelnemer(ster) is geaccepteerd.
Onder "cursus" wordt in deze voorwaarden mede verstaan alle andere van de Marsman Stichting uitgaande opleidingen en trainingen zoals symposia, opleidingsprojecten e.d.
Onder cursusmateriaal wordt het aan de cursusdeelnemer verstrekte materiaal verstaan. Het eigendomsrecht van het materiaal zoals geleverd is dan overgegaan op de cursusdeelnemer. Voorwaarden van het gebruik ervan staan vermeld in het cursusmateriaal. De copyright van het cursusmateriaal ligt bij de Marsman Stichting of bij de auteur.

II INSCHRIJVING
Tenzij in enig cursusaanbod van ons anders vermeld, kan de cursusdeelnemer(ster) zich uitsluitend schriftelijk OF via de internet site van de Marsman Stichting (laten) inschrijven voor een cursus middels het door ons verstrekte inschrijfformulier.
De cursusdeelnemer(ster) dient alle in dit formulier als verplicht aangegeven vragen volledig te (laten) beantwoorden.
Indien de cursus een bepaald opleidingsniveau, dan wel een gewenste voorkennis vermeldt, wordt dit door ons niet gezien als een deelneming voorwaarde maar als een indicatie onzerzijds met betrekking tot de te verwachten moeilijkheidsgraad.
Inschrijvingen worden slechts dan geacht door ons te zijn aanvaard wanneer wij een inschrijfbevestiging hebben gezonden.

III BETALING
Tenzij anders overeengekomen zijn alle cursusprijzen: inclusief het cursuspakket, exclusief examengeld indien van toepassing inclusief omzetbelasting (B.T.W.).
De door ons gestuurde inschrijfbevestiging is tevens de rekening. Het volledige cursusgeld dient binnen 8 dagen na inschrijving te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen.

IV ANNULERING
Voor elke inschrijving via het aanmeld formulier op de Marsman Stichting-site geldt een bedenk termijn van 7 werkdagen.
Dan voldoet een email van afmelding met de naam en de betreffende cursus gericht aan info@marsmanfoundation.eu.
Wij sturen u een bevestiging van afmelding per omgaande.
Anders dan bovenstaande annulering van een cursusplaats dient deze per aangetekend schrijven plaats te vinden.
De kosten, verbonden aan annulering van een cursusplaats, bedragen
  • 10% van de cursusprijs bij annulering tot 28 dagen voor aanvang van de cursus c.q. het symposium;
  • De gehele cursusprijs bij annulering binnen 28 dagen voor aanvang of na aanvang van de cursus.

Een beroep op overmacht door de cursist c.q. diens werkgever (bijv. ziekte, onmisbaarheid in het bedrijf) laat de verplichting tot het
nakomen van de financiële verplichtingen door cursist c.q. werkgever jegens ons onverlet.

Indien de cursus wordt geannuleerd vanwege overmacht bij de cursusleider wordt de cursusdeelnemer(ster) in de gelegenheid gesteld om op een later tijdstip de cursus te volgen. Indien de cursusdeelnemer(ster) dit wenst kan het cursusgeld worden gerestitueerd. De cursusdeelnemer(ster) moet daartoe binnen twee weken na de datum van de geannuleerde cursus per email een verzoek indienen. Kosten, die de cursusdeelnemer(ster) heeft moeten maken om bij de (geannuleerde) cursus te komen, komen niet in aanmerking voor vergoeding.

V AANSPRAKELIJKHEID
Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet in de Wet geregeld is.
Indien wij ten gevolge van overmacht moeten afwijken van de opgegeven cursusdata zijn wij niet aansprakelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade zoals bijvoorbeeld niet gewerkte uren.
Onder overmacht wordt ten deze verstaan: Iedere van onze wil onafhankelijke of onvoorzienbare omstandigheid waardoor wij ons genoodzaakt achten af te wijken van de opgegeven cursusdata zoals ziekte van instructeurs.

VI RENTE EN KOSTEN
Indien betaling en/of annulering niet op de juiste wijze en binnen de daarvoor gestelde termijn hebben plaats gevonden, is de cursusdeelnemer(ster) van rechtswege in verzuim en vanaf 14 dagen na factuurdatum de wettelijke rente per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de cursusdeelnemer(ster). De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de cursusdeelnemer(ster) verschuldigde bedrag.

VII TOEPASSELIJK RECHT
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
a. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde burgerlijke rechter, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

VIII GESCHILLEN
a. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde burgerlijke rechter, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

IX VERTROUWELIJKHEID
Door deel te nemen aan de cursus onderschrijft de cursusdeelnemer(ster) het beginsel van vertrouwelijkheid: alle casuïstiek die wordt gebruikt tijdens de cursussen is geanonimiseerd en zal op geen enkele wijze zijn te herleiden naar individuele patiënten.